نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 31 اردیبهشت 1400 1400/03/24
گزارش صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت ماه 1400 1400/03/12
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1400/01/31 1400/02/07
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/12/30 ( حسابرسی نشده ) 1400/02/04
صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/12/30 ( حسابرسی نشده ) 1400/02/04
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 99/12/30 1400/01/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 99/11/30 1399/12/09
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1399 ( حسابرسی شده ) 1399/11/19
صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1399 ( حسابرسی شده ) 1399/11/19
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 99/10/30 1399/11/08
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1399/10/29
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذر 1399 ( حسابرسی نشده ) 1399/10/29
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 99/09/30 1399/10/07
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ابان ماه 1399 1399/09/08
گزارش صورت وضعیت پورتفوی مهر ماه 1399 1399/08/06
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 1399/07/29
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 ( حسابرسی نشده ) 1399/07/29
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 99/06/31 1399/07/07
گزارش صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه 1399 1399/06/05
صورت‌های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/03/31 ( حسابرسی شده ) 1399/05/15
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1399 ( حسابرسی شده ) 1399/05/15
گزارش صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه 1399 1399/05/08
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/03/31 ( حسابرسی نشده ) 1399/04/28
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/03/31 ( حسابرسی نشده ) 1399/04/25
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 99/03/31 1399/04/07
گزارش صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت ماه 1399 1399/03/07
گزارش صورت وضعیت پرتفوی فروردین 99 1399/02/08
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/02/03
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1398/12/29 ( حسابرسی نشده) 1399/02/03
گزارش صورت وضعیت پرتفوی اسفند 98 1399/01/06
گزارش صورت وضعیت پرتفوی بهمن 98 1398/12/10
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر 1398 ( حسابرسی شده ) 1398/11/16
صورتهای مالی سال مالی منتهی به تاریخ 30 آذر 1398 ( حسابرسی شده ) 1398/11/16
صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 98 1398/11/07
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر 1398 1398/10/28
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذر 1398 ( حسابرسی نشده ) 1398/10/28
گزارش صورت وضعیت پرتفوی آذر 98 1398/10/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی آبان 98 1398/09/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی مهر 98 1398/08/06
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/07/29
صورت‌های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 (حسابرسی نشده ) 1398/07/29
گزارش صورت وضعیت پرتفوی شهریور 98 1398/07/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه 98 1398/06/09
صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/05/16
گزارش صورت وضعیت پرتفوی تیرماه 98 1398/05/09
صورت هاي مالي دوره شش ماهه منتهی به 31خرداد ماه 1398 ( حسابرسی نشده )  1398/04/29
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31خردادماه 1398 1398/04/29
گزارش صورت وضعیت پرتفوی خرداد 98 1398/04/02
گزارش صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت 98 1398/03/07
گزارش صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه 98 1398/02/08
صورت مالی سه ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/02/07
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/02/07
گزارش صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه 97 1398/01/06
گزارش صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه 97 1397/12/07
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر 1397(حسابرسی شده) 1397/11/16
صورت مالی سالانه منتهی به 30 آذر 1397(حسابرسی شده) 1397/11/16
گزارش صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 97 1397/11/08
صورت مالی سالانه منتهی به 30 آذر 1397 1397/10/26
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر 1397 1397/10/26
گزارش صورت وضعیت پرتفوی آذرماه 97 1397/10/05
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1397/08/30 1397/09/07
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1397/07/30 1397/08/09
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/28
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/28
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1397/06/31 1397/07/09
گزارش پرتفوی مرداد ماه 1397/06/07
گزارش پرتفوی مرداد ماه 1397/06/07
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 29 اسفند96 1397/06/06
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 29 اسفند96 1397/06/05
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 29 اسفند 96 1397/06/05
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1397/05/24
صورت های مالی 6 ماه حسابرسی شده صندوق اعتماد 1397/05/24
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی 29 اسفند 96 1397/05/16
گزارش پرتفوی تیر ماه 1397/05/14
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 1397/04/31
گزارش عملکرد 6 ماهه 1397/04/30
صورت وضعیت پرتفو منتهی به 31خردادماه 1397 صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی 1397/04/23
صورت های مالی حسابرسی شده صندوق اعتماد کارگزاذ بانک ملی برای سال مالی منتهی به 6 ماه و 29 روز منتهی به 30 آذر 96 1397/02/11
صورت های مالی حسابرسی نشده 6 ماه و 29 روز منتهی به 30 آذر 96 1397/02/11
صورت های مالی 6ماه و 29 روز حسابرسی شده 1397/01/27
صورت وضعیت پرتفوی صندوق اعتماد آذر ماه 1396/11/16
گزارش صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه 1396/10/25