نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
دعوت نامه مجمع مورخ 1400/04/02 1400/03/24
تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + مجمع مورخ 1400/02/21 ( تمدید فعالیت صندوق ) 1400/03/05
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/02/21 1400/02/19
مجمع تصویب صورت‌های مالی و انتخاب حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار صندوق مورخ 1399/12/19 1400/02/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/19 ( امیدنامه ای ) به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار ( تغییر هزینه متولی، حسابرس و تصویب مفاد ابلاغیه های12020182 و 12020183 1400/01/29
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/12/19 1399/12/12
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/09/12 1399/09/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/12 به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/05/22
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/12 1399/05/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/18 به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/05/08
مجمع مورخ 1399/03/18 1399/04/09
دعوت نامه مجمع مورخ 1399/04/18 1399/04/09
مجمع مورخ 1399/01/27 به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/04/07
دعوت نامه مجمع مورخ 99/03/18 1399/03/10
مجمع مورخ 1399/02/17 ( تغییرات اساسنامه ) 1399/03/03
تغییر حق الزحمه حسابرس و متولی 1399/03/03
دعوت نامه مجمع مورخ 1399/02/17 1399/02/10
دعوت نامه مجمع مورخ 1399/01/27 1399/01/18
صورتجلسه افزایش سقف صندوق 1398/11/08
دستور جلسه مجمع صندوق 1398/10/30
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/11 1398/10/29
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1398/10/11 1398/10/11
دعوتنامه مجمع بابت تصميم گيري در خصوص تغييرات اساسنامه و امیدنامه صندوق 1398/10/04
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1398/08/06 1398/08/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/06 به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/08/25
صورت جلسه مجمع تغییر متولی 1398/06/25
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار و حق الزحمه حسابرسی 1398/06/04
دعوت نامه مجمع مورخ 1398/05/15 1398/05/14
مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران مورخ 1397/12/06 1398/03/28
صورتجلسه افزایش سقف صندوق مورخ 1397/10/30 1397/11/08
صورتجلسه محمع صاحبان امضا 1397/10/30
صورتجلسه تغییر روز کاری ماده 17 و 19 اساسنامه 1397/10/30
صورتجلسه افزایش سقف صندوق 1397/09/14
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه 1397/09/11
صورتجلسه مجمع سالیانه 1397/05/16
صورتجلسه افزایش سقف واحد ها 1396/11/25
صورتجلسه تغییرات اساسنامه و امیدنامه 1396/11/25
صورتجلسه تغییر امیدنامه 1396/11/25
تاسیس 1396/06/12