نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
دعوت نامه مجمع مورخ 1400/04/02 1400/03/24
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/02/21 1400/02/20
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/12/19 1399/12/12
تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت 68 - ش.خ 0310 1399/10/17
پرداخت ذخیره ارزش صندوق اعتماد منتهی به سال مالی 1399/09/30 1399/10/08
تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت 62-ش.خ0309 1399/09/26
تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت 5 1399/09/16
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/09/12 1399/09/03
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/12 1399/05/12
مجمع مورخ 1399/04/18 1399/04/09
دعوت نامه مجمع مورخ 99/03/18 1399/03/10
تعدیل قیمت سهام 1399/02/10
دعوت نامه مجمع مورخ 1399/02/17 1399/02/10
دعوت نامه مجمع مورخ 1399/01/27 1399/01/18
برگزاری مجمع صندوق 1398/10/11
جلسه مجمع بابت تصميم گيري در خصوص تغييرات اساسنامه و امیدنامه صندوق 1398/10/04
برگزاری مجمع صندوق 1398/08/06
مجمع مورخ 1398/05/15 1398/05/14
ثبت نام سامانه سجام 1397/10/05
قیمت کارشناسی سهام 1397/07/28
مجمع افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق 1397/02/26
مجمع تغییرات اساسنامه و امیدنامه 1397/02/26
مجمع تغییرات امیدنامه 1397/02/26
تغییرات اساسنامه و امیدنامه 1396/11/04