close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جلسه مجمع بابت تصميم گيري در خصوص تغييرات اساسنامه و امیدنامه صندوق

بدینوسیله جلسه مجمع این صندوق در ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11برگزار میگردد

دستور جلسه:

-تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق از "60 میلیون واحد" به "70 میلیون واحد"

- تصمیم گیری در خصوص تغییر در ماده 33 ( آگهی دعوت به مجمع )، تبصره 2 ماده 35(آگهی خلاصه تصمیمات مجمع ) ، ماده 36 ( انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه و امیدنامه ) و تبصره ماده 69 ( سایر موارد ) اساسنامه صندوق طبق بخشنامه 12010065 مورخ 02/10/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار

- تصمیم گیری در خصوص تغییر در بند 13 ( اطلاع رسانی ) امیدنامه صندوق 

-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق باشد .