نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت کارگزاری بانک ملی 8,500 %85.00
2 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 1,500 %15.00