نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,053,754 9.83 10,077,264 10.06 9,826,928 9.84 10,213,124 10.18
اوراق مشارکت 17,858,764 43.31 53,285,338 53.21 53,735,902 53.82 54,322,867 54.16
سپرده بانکی 18,862,658 45.75 35,736,981 35.68 35,236,901 35.3 34,499,491 34.4
وجه نقد -2,594 -0.01 1,064 0 3,125 0 100,000 0.1
واحد صندوق 250,456 0.61 690,662 0.69 641,653 0.64 642,395 0.64
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 211,182 0.51 356,534 0.36 390,801 0.39 514,333 0.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,469,871 3.56 2,831,953 2.83 2,803,505 2.81 2,846,461 2.84