بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 602,041 7.72 1,928,124 6.82 2,309,894 7.85 2,520,707 8.33
اوراق مشارکت 2,773,493 35.57 10,039,129 35.51 10,746,127 36.52 10,812,175 35.73
سپرده بانکی 4,345,042 55.73 16,275,204 57.56 16,327,739 55.49 16,887,504 55.8
وجه نقد 4,189 0.05 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 4,472 0.06 16,473 0.06 20,125 0.07 18,522 0.06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 449,749 5.77 1,159,661 4.1 1,288,806 4.38 1,325,062 4.38