بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 761,644 7.84 2,581,274 8.04 2,946,252 8.33 3,114,508 8.43
اوراق مشارکت 3,407,996 35.09 11,166,638 34.76 11,868,653 33.54 12,195,798 33.02
سپرده بانکی 5,466,134 56.28 18,303,284 56.98 20,452,409 57.79 21,488,039 58.17
وجه نقد 3,883 0.04 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 10,439 0.11 46,811 0.15 94,721 0.27 110,408 0.3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 518,427 5.34 1,345,678 4.19 1,420,873 4.01 1,477,172 4